Program dag 2

 • 07:15 08:00
  Morgenstund: ulike aktiviteter
 • 08:30
  Parallellsesjoner
 • 08:30 11:30
  P16 - Pasienten i sentrum - tjenestedesignerens verktøykasse

  Rom: Multiarena 1

  Vi har en tendens til å bruke for liten tid på å sette oss inn i og forstå brukerens situasjon. Hvilke utfordringer opplever de? Og hvilke behov har de? I stedet hopper vi rett på ideer og løsninger. Resultatet er at de egentlige problemene forblir uløst– og tid og ressurser kastet bort. 

  I denne sesjonen vil du lære å ta ett skritt tilbake og ved hjelp av pasienter, brukere og pårørende finne fram til de egentlige problemene. Du vil forstå hvorfor det er viktig å bruke nok tid på innsiktsarbeid og få presentert verktøy som kan hjelpe deg å identifisere og forstå behov. 

  Vi vil presentere erfaringer fra både foretak og kommuner, og du vil få mulighet til å teste flere av verktøyene. Vi vil også vise hvordan tjenestedesignerens verktøykasse supplerer annen forbedringsmetodikk. 

  Etter denne sesjonen vil du:   

  • Lære hvordan du kan bidra til at prosjekter og forbedringsarbeid får en god start og samtidig øke sannsynligheten for ønsket effekt for pasienter og brukere. 
  • Bli kjent med flere verktøy for å innhente brukernes opplevelser av tjenesten og verktøy som kan hjelpe deg å forstå det egentlig problemet.  
  • Forstå hvordan ulike modeller som Lean, Forbedringsmodellen og tjenestedesign kan utfylle hverandre. 
    

  Innledere:

  • Siri Eggesvik, konstituert kvalitetssjef, Sykehuset i Vestfold HF 
  • Bjørn Erik Mørk, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
  • Flere innledere kunngjøres fortløpende 
 • 08:30 11:30
  P17 - Forbedringstavlen – hva og hvordan? 

  Rom: The Big Apple

  Formålet med en forbedringstavle er å gi en oversikt av pågående forbedringsarbeid. Regelmessige møter foran forbedringstavlen bidrar til en systematisk dialog og oppfølging av avdelingens forbedringsarbeid.

  Denne sesjonen vil vise hvordan både ledere og klinikere kan bruke tavler til å visualisere og skape overblikk i en travel arbeidshverdag med mange oppgaver og forbedringsideer.

  Det gis en kort innføring til forbedringstavlen, før du skal få prøve deg på å både designe og gjennomføre et møte foran en forbedringstavle. Og ikke minst vil du få høre om andres erfaringer med bruk av verktøyet.  

  Etter denne sesjonen vil du:   

  • Få tips til hvordan du kan starte, eller forbedre, møter foran en forbedringstavle.  
  • Forstå koblingen til forbedringsmetodikk, og hvordan man kan bruke tavlemøte til å følge opp og akselerere forbedringsarbeid
    

  Moderatorer: 

  • Petter Thornam og Anne Grimstvedt Kvalvik, Haraldsplass diakonale sykehus
    

  Innledere: 

  • Kristine Huver, avdelingsleder ved Bispegra omsorgssenter i Kristiansand kommune
  • Elisabeth Mjøs, Haraldsplass diakonale sykehus
  • Ingrid Høstmark, Haraldsplass diakonale sykehus
    

  Målgruppe: Personer med noe kjennskap eller erfaring med systematisk kvalitetsforbedring vil ha mest nytte av sesjonen, men det er ikke påkrevd. 

 • 08:30 11:30
  P18 - Oppfølging av medarbeidere som gjør feil: Second Victim

  Rom: Multiarena 2

  Gode helsetjenester skapes av at vi jobber sammen til det beste for pasienten. Men selv om vi gjør så godt som vi kan, strekker oss langt og er fleksible, så skjer det dessverre noen uønskede hendelser. Det er ikke til å unngå.   

  Det er selvfølgelig mest alvorlig for pasientene og pårørende som rammes. Men det kan også være traumatisk for helsepersonellet som er og blir involvert. Når det stormer som verst trenger vi alle en kollega! Hvorfor er støtte fra kollegaer i slike situasjoner viktig, og hvordan kan vi bidra til at helsepersonell får støtte når de trenger det?  

  Etter denne sesjonen vil du:  

  • Kjenne til hvordan vi som system kan bidra til at helsepersonell får kollegastøtte når de trenger det  
  • Kjenne til hvordan du som kollega kan bidra for å støtte en som trenger det
    

  Innledere: 

  • Heidi Frostad Sivertsen, spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, Nordlandssykehuset  
  • Nora Vaag Miller, overlege psykiatri/ avdelingsleder Akuttpsykiatrisk avd., Psykisk helse- og rusklinikken, Nordlandssykehuset  
  • Lasse Djerv, overlege psykiatri, Nordlandssykehuset og støttekollegaordning for leger, Den norske legeforening  
  • Benedikte Dyrhaug Stoknes, kvalitetsleder ved Kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset

   

  Denne sesjonen arrangeres av seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset.

 • 08:30 11:30
  P19 - Vårt arbeidsmiljø – alles helse

  Rom: The Qube - Q4

  Pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i sykehus må ses i sammenheng. Hvert år gjennomføres ForBedring-undersøkelsen som kartlegger arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen i norske sykehus. 

  På denne sesjonen blir det lagt frem praktiske eksempler på hvordan resultatene fra ForBedring benyttes lokalt i sykehus. Det blir også presentert nyere forskning på sammenhenger mellom ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet og kvaliteten på helsetjenestene.  

  Etter denne sesjonen vil du: 

  • Få kunnskap om sammenhenger mellom faktorer i arbeidsmiljøet og effekter av pasientbehandlingen 
  • Møte ledere og høre om hvordan de bruker resultatene fra ForBedring til lokalt utviklingsarbeid
    

  Innledere:  

  • Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund og styremedlem i Helse Sør-Øst RHF
  • Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening 
  • Flere innledere kunngjøres fortløpende 
    

  Målgruppe: Særlig relevant for spesialisthelsetjenesten.

  Denne sesjonen arrangeres av HR-avdelingene i de regionale helseforetakene.

 • 08:30 11:30
  P20 - Pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i kommunehelsetjenesten

  Rom: Terminal 1-2

  «Alle» snakker om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Hvordan står det egentlig til med dette arbeidet i kommunene?

  Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet har utfordret ledere, forskere, tillitsvalgte og verneombud til å bidra med innspill til hvordan man gjennom en felles innsats kan anerkjenne sammenhengen, og ivareta ulike roller og funksjoner på en profesjonell måte.

  Det vil bli presentasjon av forskningsbasert arbeid, erfaringsdeling fra virksomheter og fagpolitiske perspektiver fra forbundene. 

  • Fagorganisasjonene og pasientsikkerheten i kommunene – hvilken rolle kan vi spille? v/Iren Mari Luther, leder i Yrkesseksjon Helse og Sosial og Kari E. Bugge, fagsjef Norsk sykepleierforbund.
  • Vernetjenestens rolle i pasientsikkerhetsarbeidet v/ Anita Haugland Gomnæs, foretaksverneombud i Vestre Viken.
  • 20 minutter innledning,  innlegg og kommentarer fra tillitsvalgte (navn kommer).
  • Heltidskultur- et bidrag til pasientsikkerhet, v/ Martin Ytreland, leder ved Sauherad Bygdeheim.
  • Pasientsikkerhet i sykehjem – utfordringer fremover, v/ Kathrine Cappelen, universitetslektor ved Universitetet i Sørøst Norge.
    

  Til slutt blir det dialog med deltakere og innledere, som ledes av Kari E. Bugge.

  Denne sesjonen arrangeres av Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet.

 • 08:30 11:30
  P21 - Pasientsikkerhet – et lederansvar

  Rom: The Qube - Q2

  Ledere på alle nivå har en nøkkelrolle i å motivere og legge til rette for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Hvordan kan ledere gi retning, bidra til åpenhet, psykologisk trygghet og vedvarende forbedring i tjenestene? 

  Sesjonen vil gi deg som leder innsikt i hvordan du kan bidra til at virksomheten jobber systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Du vil få kjennskap til verktøy som understøtter ledelse av pasientsikkerhet og høre om andre lederes erfaring i bruk av noen av disse.  

  Sesjonen vil også fokusere på «Pasientsikkerhet – II» – hvordan vi kan ha en mer proaktiv tilnærming i pasientsikkerhetsarbeidet og også lære av det som går bra.  

  Etter denne sesjonen vil du:   

  • Ha kjennskap til verktøy som understøtter ledelse av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
  • Ha innsikt i «Pasientsikkerhet – II».
    

  Innlegg og innledere:

  • "Hvordan løfter ledere deres ansvar for patientsikkerheden bedst og med størst effekt?" v/ Lars Dahl Pedersen, PhD, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
  • "Pasientsikkerhet – II" v/ Erik Hollnagel, Ph.D, professor, Jönköping Academy Visiting Professorial Fellow, Macquarie University (Australia)
  • Erfaringer fra praksis med verktøy som understøtter ledelse av pasientsikkerhet og "Pasientsikkerhet – ll". Navn på innleder publiseres senere.
 • 08:30 09:45
  P22 - Gjør kloke valg – innsats mot overdiagnostikk og overbehandling

  Rom: The Qube - Q6

  Overdiagnostikk og overbehandling er en reell utfordring i helsevesenet. For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig. Det kan i verste fall være skadelig. Mer er ikke alltid bedre. 

  Denne sesjonen handler om Legeforeningens kampanje – Gjør kloke valg. Kampanjen ermot overdiagnostikk og overbehandling og en del av det globale initiativet «Choosing Wisely».

  Kampanjen henvender seg både til klinikeren og pasienten og oppfordrer dem til å snakke om risiko og uheldige følger av overdiagnostikk og overbehandling. 

  Sesjonen gir en kort innføring i hvordan kampanjen er bygget opp, variasjonsbegrepet, drivere for overdiagnostikk og overbehandling og hvordan både helsepersonell, pasienter og pårørende kan bidra. 

  Etter denne sesjonen vil du: 

  • Forstå variasjonsbegrepet – både ønsket og uønsket  variasjon 
  • Kjenne til begrepene overdiagnostikk og overbehandling og  negative konsekvenser for  pasientene 
  • Forstå  drivere  for overdiagnostikk og overbehandling 
  • Kjenne til  tiltak som kan iverkset tes mot overdiagnostikk og overbehandling  der  du jobber 
  • Kjenne til Gjør kloke valg-kampanjen 
    

  Innledere: 

  • Ketil Størdal,  overlege ved Sykehuset Østfold, forsk er ved Folkehelseinstituttet, leder av Norsk barnelegeforening 
  • Stefan Hjørleifsson, allmennlege, førsteamanuensis ved  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB 
  • Bente K. Johansen, gynekolog, fagsjef i  Den norske legeforening
  • Tove Hanche-Olsen, generalsekretær i Norsk Pasientforening 
  • Flere innledere kunngjøres fortløpende 

   

  Denne sesjonen arrangeres av Den norske legeforening.

 • 08:30 09:45
  P24 – Forbedringsverksted: Forbedringsmodellen på 1-2-3

  Rom: Terminal 3-5

  Savner du konkrete verktøy i forbedringsarbeidet ditt? Har du hørt om forbedringsmodellen og lurer på hva det er?  

  Å skape forbedringer krever en systematisk tilnærming. Forbedringsmodellen er en metode som bidrar til dette. Modellen er todelt: først planlegges forbedringsarbeidet, og så testes ideer til endringer ut i praksis.  

  I denne sesjonen blir du kjent med forbedringsmodellen og hvordan den kan brukes.

  Etter denne sesjonen vil du: 

  • Få innsikt i forbedringsmodellen og hvordan den kan brukes praktisk i forbedringsarbeid 
  • Få grunnleggende ferdigheter og motivasjon til å ta i bruk forbedringsmodellen i et konkret forbedringsarbeid der du jobber

   

  Innledere

  • Elisabeth Huseby, leder av Program for pasienttryggleik i Helse Vest

  Målgruppe: Nybegynnere med lite eller ingen erfaring med bruk av forbedringsmodellen. Ingen forkunnskaper påkrevd, men du bør ha interesse for og oppgaver knyttet til forbedringsarbeid der du jobber.    

  Arbeidsform: Gruppearbeid

  Anbefalte forberedelser: 

  Du får mest ut av sesjonen dersom du har med deg et pågående eller planlagt forbedringsarbeid fra arbeidsplassen din, eller en problemstilling fra egen praksis der du har et ønske om å gjøre et forbedringsarbeid. Forbedringsarbeidet/problemstillingen bør ikke være for stort og omfattende. Det er også nyttig om du gjør deg kjent med I trygge hender 24-7s nettsider om forbedringsarbeid.

 • 08:30 09:45
  P26 - Hvordan begrenser vi infeksjoner i helsetjenesten? 

  Rom: The Qube - Q5

  Hepatitt C er en av de sykdommene verdenssamfunnet ønsker å eliminere som folkehelseproblem. For første gang i historien kan vi eliminere en sykdom gjennom aktiv behandling. Hvordan kan vi nå ut til de 20000 smittede i Norge?  

  På grunn av økende antibiotikaresistens er infeksjonssykdommene igjen blitt en av de mest aktuelle helsetruslene i verden. I denne sesjonen vil vi diskutere hva vi sammen kan gjøre for å hindre spredning av infeksjoner. 

  Hepatittbussen er et unikt tilbud der brukerorganisasjonen Prolar reiser rundt i Norge og oppsøker brukerne der de er med tilbud om hurtigtesting og elastografi.   

  Etter denne sesjonen vil du: 

  • Ha blitt kjent med hva hver enkelt bruker, pårørende og ansatte kan gjøre i det daglige for å hindre spredning av infeksjonssykdommer, 
  • Blitt kjent med den nye handlingsplanen for et bedre smittevern, med vekt på helsetjenesteassosierte infeksjoner  
  • Ha blitt presentert for den norske handlingsplanen mot Hepatitt C og lære hvordan hver enkelt kan bidra til målene: å redusere forekomsten av hepatitt C med 90% innen 2023 og at ingen i Norge skal dø eller få skrumplever av hepatitt C
    

  Innledere: 

  • Svein Høegh Henrichsen, seniorrådgiver/lege, Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester, leder av Smittevernlaget, Helsedirektoratet
  • Andreas Skulberg, seniorrådgiver/ lege,  Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester, Helsedirektoratet 
  • Ronny Bjørnestad, daglig leder ProLar 
 • 08:30 09:45
  P28 – Risikotavle: Mer enn bare en tavle

  Rom: The Qube - Q3

  Risikotavle; en del av virksomhetens systematiske styringssystem. Et system for planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering. Risikotavlen er en hjelp til å arbeide strukturert med deler av forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring. 

  I denne sesjonen vil du få kunnskap om hvordan Fredrikstad kommune har bygget opp og tatt i bruk risikotavler som en del av etatens styringssystem. Hvilke ringvirkninger har arbeidet hatt. 

  Etter denne sesjonen vil du: 

  • Lære hvordan man bygger opp en risikotavle   
  • Lære hvordan man arbeider med risikotavle med tanke på planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av tiltak mot risiko 
  • Lære hvordan man kan ha fokus på dokumentasjon i tiltaksplan i forhold til innsatsområdene på risikotavla 
  • Få vite hvordan man gjennomfører tavlemøter 
    

  Innledere:

  • Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for etat Omsorgssentre i Fredrikstad kommune
  • Linda Johnsen, avdelingsleder for etat Omsorgssentre i Fredrikstad kommune 
  • Bente Kristin Kobbevik , prosjektleder i etat Omsorgssentre i Fredrikstad kommune
  • Berit Finess, leder i kvalitetsavdelingen, Seksjon for helse og velferd og kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
  • Elisabeth Østensvik, rådgiver i kvalitetsavdelingen, Seksjon for helse og velferd, Fredrikstad Kommune

   

  Denne sesjonen arrangeres av etat omsorgssentre i Fredrikstad kommune.

 • 08:30 11:30
  P30 - Studiebesøk 3: Nye Lillestrøm Kommune

  Hvordan jobber helse- og omsorgstjenesten i kommunene, og hva kan du lære av noen andre? Vi besøker Nye Lillestrøm kommune og får en omvisning og innføring i hvordan de jobber.

  Temaer til diskusjon:

  • Harmonisering av tjenester
  • Gode pasientforløp
  • Kvalitet i digitaliseringsprosesser
  • Tjenestedesign og brukerreiser
 • 09:45 10:15
  PAUSE
 • 10:15
  Parallellsesjoner
 • 10:15 11:30
  P23 – Dør pasienter på grunn av for strengt personvern? 

  Rom: The Qube - Q6

  Er det viktigst at helsedataene er trygge, eller at pasienter overlever?

  Forholdet mellom personvern og pasientsikkerhet har vært mye diskutert det siste året, etter overlege Torkel Steens kronikk «Dødelig personvern» i Aftenposten i fjor. I ettertid har flere klinikere og forskere gått og sagt seg enige i at personvernregler ved sykehus går ut over pasientsikkerheten, spesielt i etterkant av innføringen av EUs nye personvernregler: GDPR (General Data Protection Regulation).

  Vi tar diskusjonen inn på Pasientsikkerhetskonferansen 2019 og stiller de vanskelige spørsmålene.

  Innledere: 

  • Torkel Steen, overlege dr. med, OUS
  • Anne Kjersti Befring, helserettsjurist og forsker, UiO
  • Anne Lise Kristensen, pasient- og brukerombud
 • 10:15 11:30
  P25 – Forbedringsverksted: Fire dimensjoner av forbedringskunnskap

  Rom: Terminal 3-5

  Har du satt i gang forbedringsarbeid, men ønsker å få en bredere forståelse for hva som påvirker arbeidet? Da er dette forbedringsverkstedet sesjonen for deg! 

  Edward Demings teori om System of Profound Knowledge er et rammeverk for forbedringsarbeid og du vil i denne sesjonen få mulighet til å diskutere forbedringsarbeidet ditt i lys av de fire områdene:  

  • System og prosessforståelse  
  • Endringspsykologi 
  • Variasjonen  
  • Læring gjennom erfaring
    

  Etter denne sesjonen vil du:  

  • Få en forståelse for de fire områdene i forbedringskunnskapen og kunne bruke disse til å analysere eget forbedringsarbeid.  
  • Få ferdigheter og trening i ulike verktøy slik at du kan planlegge og gjennomføre arbeidet ditt.
    

  Innledere

  • Elisabeth Huseby, leder av Program for pasienttryggleik i Helse Vest
  • Synnøve Serigstad, leder for relasjon og læring  i Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenestene, Ukom.

  Arbeidsform: Gruppearbeid.

  Målgruppe: Deltagere i denne sesjonen bør kjenne til forbedringsmodellen og ha litt erfaring med forbedringsarbeid.    

  Anbefalte forberedelser: 

  Det kreves i utgangspunktet ikke forberedelser, men for å få best mulig utbytte av sesjonen anbefales det å ta med et planlagt eller pågående forbedringsarbeid du leder eller deltar i. Forbered en 90 sekunders presentasjon av formålet med forbedringsarbeidet. Ta med noen konkrete utfordringer innenfor ett eller flere av de fire områdene i forbedringskunnskap som du ønsker å diskutere med gruppen.  

 • 10:15 11:30
  P27 – Hva skal vi gjøre med antibiotikaresistens? 

  Rom: The Qube - Q5

  På grunn av økende antibiotikaresistens er infeksjonssykdommene igjen blitt en av de  mest aktue lle helsetruslene i verden. I denne sesjonen diskuterer vi hva vi sammen kan gjøre for å hindre  den økende antibiotikaresistensen. 

  Allerede i dag dør 33000 mennesker i Europa av infeksjoner med resistente bakterier. Bør vi slutte å reise til Sør-Europa eller Asia?  Hva med helseturismen? 

  Etter denne sesjonen vil du: 

  • Ha blitt kjent med hva hver enkelt bruker, pårørende og ansatt kan gjøre i det daglige for å redusere unødig bruk av antibiotika. 
  • Få kjennskap til den norske handlingsplanen mot antibiotikaresistens 
  • Lært hvordan hver enkelt kan bidra til målene  om  å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. 
  • Ha lært hva vi  eksempelvis  gjør for å hindre spredning av MRSA i Norge? 
    

  Innledere: 

  • Svein Høegh Henrichsen, seniorrådgiver/lege, Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester, leder av Smittevernlaget, Helsedirektoratet
  • Andreas Skulberg, seniorrådgiver/ lege,  Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester, Helsedirektoratet 
 • 10:15 11:30
  P29 – Slik kan din kommune bli mer pasient- og brukersikker

  Rom: The Qube - Q3

  Det er viktig å sikre pasient- og brukersikkerhet på alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fra kommuneledelsen til de som jobber tett på pasienter og brukere hver dag.

  Hva må på plass for å sikre systematisk pasient- og brukersikkerhetsarbeid i en kommune? Og hva betyr det egentlig å etablere varige strukturer for dette arbeidet? Kommunene Tønsberg, Karmøy, Lier, Smøla og Vestvågøy har deltatt i pilotprosjekt «Pasient -og brukersikker kommune» og deler sine erfaringer om: 

  • Forankring, ledelse og kultur  
  • Kompetanse i pasient- og brukersikkerhets- og forbedringsarbeid  
  • Medvirkning fra ansatte, brukere og pårørende   
  • Organisatoriske strukturer som understøtter arbeidet  
  • Forbedringsprosjekter på noen risikoområder    
    

  Etter sesjonen vil du:   

  • Ha fått innsikt i hva og hvordan kommunene har jobbet   
  • Ha lært om erfaringer og fått konkrete anbefalinger og tips for å lykkes med systematisk pasient- og brukersikkerhetsarbeid i egen kommune   
    

  Innledere:

  • Henning Wold, leder av Utvalg helse og omsorg (H), Tønsberg kommune
  • Harald Næss, fagenhetsleder, Fagenhet helse og omsorg, Tønsberg kommune
  • Inger-Lise Lervik, leder, Helse og omsorg, Smøla kommune
  • Solveig Vela Liknes, virksomhetsleder ved Åkra bu- og behandlingsheim/Fredheim bufellesskap, Karmøy kommune
  • Hanne Berg Stubberud, kommunalsjef, Helse, omsorg og velferd, Lier kommune
  • Lone Skjerpeng, fagutviklingssykepleier Åpen omsorg, Fagutviklingsavdelingen, Vestvågøy kommune
  • Solrun Elvik, seniorrådgiver, avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet.

   

  Målgruppe: Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten. Sesjonen er særlig relevant for deltakere fra kommunal helse- og omsorgstjeneste.

 • 11:30 12:30
  LUNSJ
 • 12:30 14:30
  PLENUM: Fredagsrådet med Live Nelvik, Bernt Reitan Jenssen, m.fl.

  Vi er utålmodige! Madeleine Beermann, "Spetspatient" og tidligere leder for Unga Reumatikere i Sverige.

  Ja, vi må også være utålmodige! Bernt Reitan Jenssen er administrerende direktør i Ruter (kollektivtrafikken i Oslo og Akershus). Reitan Jenssen sitter i samferdselsministerens Mobilitets- og teknologiråd og vant i 2016 prisen «Årets digitaliseringsleder» under IT-konferansen Atea Community. Han er svært opptatt av kundebehov og kundeopplevelsen.

  Fredagsrådet med programleder Live Nelvik og Bent Høie: Pasientens helsetjeneste – hvor langt har vi kommet – og hvordan kommer vi videre?

  Live Nelvik er komiker og programleder. Mange kjenner henne fra radioprogrammet "Lørdagsrådet" der hun sammen med andre diskuterer innsendte problemer i alle vanskelighetsgrader. Under Pasientsikkerhetskonferansen vil hun lede en variant av "Lørdagsrådet" med brukere og politikere i panelet.

  Du vil også få møte:
  Christer Jensen som er pappa, forsker, innovasjonsrådgiver
  Nikolai Raabye Haugen som er pasient og nyretransplantert tre ganger
  Ingeborg Senneset er tidligere pasient, journalist i Aftenposten, blogger og forfatter.

  Deltakerne i rådet vil diskutere hvordan pasientens helsetjeneste bør se ut, hvor er vi i dag og tanker rundt framtidens helsetjeneste.

  Forbedringsprisen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie deler ut Forbedringsprisen 2019.

 • 14:30
  SLUTT
Dag2