Program dag 1

 • 09:00 10:00
  Registrering og kaffe
 • 10:00 12:00
  PLENUM: Wasim Zahid og Øyvind Kvalnes, m.fl.

  Lytt, lær, endre! Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning, Helsedirektoratet.

  Vi hjelper og må hjelpes. Ole Tjomsland, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF.

  Hvordan bli best på feil? En filosofisk undersøkelse. Øyvind Kvalnes, filosof og førsteamanuensis Handelshøyskolen BI.

  Øyvind Kvalnes har skrevet flere bøker, deriblant «Fallibility at Work– Rethinking Excellence and Error in Organizations» i 2017 som er tilgjengelig som open access. Boken gir perspektiver på hvordan organisasjoner kan forholde seg til det feilbarlige mennesket for å skape forutsetninger som ekstraordinære resultater. Boken bygger på intervjuer i helsetjenesten, flyindustri, IT, offentlig sektor og industri.

  Hva må vi gjøre for å skape mer åpenhet og læring etter uønskede hendelser? Wasim Zahid, kardiolog. Ida Susanna Fattah, kommuneoverlege. Hege Gjessing, direktør Sykehuset Østfold, Benedikte Dyrhaug Stoknes, kvalitetsleder.

  Wasim Zahid er lege og spesialist i indremedisin og kardiologi. Zahid er skribent, foredragsholder og forfatter, og også kjent som "twitterlegen". I oktober 2016 fullførte han sin doktorgrad om bruk av ultralyd ved hjertesykdom. Han er i dag overlege og kardiolog på hjerteavdelingen på Drammen sykehus. Han har vært nestleder i tankesmien Minotenk og medlem av Forum for sosial- og helsetjenester ved migrasjon (SOHEMI), Helsedirektoratets rådgivende organ innenfor minoritetshelse. Han er også styremedlem i Amnesty International Norge.

  Snakk om forbedring! Kari Annette Os og Tonje Houg, seniorrådgivere, avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet

 • 12:00 13:30
  LUNSJ + miniforedrag og temakaffe
 • 13:30
  Parallellsesjoner
 • 13:30 16:30
  P1 - Fra «shaming og blaming» til åpenhet og læring

  Rom: The Qube Q2

  Det er bevegelse i helse- og omsorgstjenesten fra «shaming og blaming» til åpenhet og læring, men vi har fremdeles et stykke igjen å gå. Organisasjonssystemer og kulturelle oppfatninger er robuste og vanskelige å endre, og feil og uønskede hendelser blir i stor grad individforklart og håndtert.

  Gjennom ulike perspektiv og innfallsvinkler løfter sesjonen fram forutsetninger som må være tilstede for at åpenhet og systemlæring skal bli en naturlig del av den daglige drift, og hva som konkret kan gjøres for å komme dit. I sesjonen bli medbestemmelse tatt bokstavelig ved at deltakerne i salen selv får bestemme hvilke tema de ønsker å høre mer om. 

  Etter denne sesjonen vil du: 

  • Forstå mer om forutsetninger for åpenhet rundt og læring av feil og uønskede hendelser 
  • Få konkrete tips til hvordan man kan legge til rette for åpenhet, tørre å si ifra, og hvordan man kan lære av feil og uønskede hendelser
    

  Innledere: 

  • Pål Iden, direktør for Statens undersøkelseskommisjon for Helse- og omsorgstjenesten (UKOM).
  • Dag Erik Lutnæs, seniorrådgiver i UKOM, intensivsykepleier med 14 års erfaring fra sykehus/intensivavdeling.
  • Athar Tajik, Medisinsk fagdirektør i UKOM, lege og spesialist i indremedisin og kardiologi. 
  • Marianne Vestly, seniorrådgiver i UKOM, sykepleier med master i risikostyring og sikkerhetsledelse.
  • Kristine Lock, seniorrådgiver i UKOM, lege med spesialisering i anestesiologi ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).
  • Bjørn Roar Vagle, seniorrådgiver i UKOM, vernepleier med mastergrad i læring i komplekse systemer.
  • Anne-Mette Espe, seniorrådgiver i UKOM, sykepleier med master i helsefremmede arbeid og helsepsykologi.
  • Sigrid Bonde Tusvik, norsk komiker som blant annet har gjort seg bemerket med sitt mot og åpenhet, i tillegg til sin skamløshet. 

   

  Denne sesjonen arrangeres av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

 • 13:30 16:30
  P2 – Hvordan lykkes med flyt og overganger?  

  Rom: Multiarena 1

  En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi både tar den nye tjenestemottakeren på alvor og tar i bruk teknologiske og medisinske framskritt. For å redusere unødvendig venting og variasjon, utnytte kapasiteten, bedre kvaliteten og pasientsikkerheten, innføres pasient- og pakkeforløp i helse- og omsorgstjenesten.  

  Denne sesjonen handler om hvordan vi kan forbedre flyt, sammenhengende tjenester og overganger i kommunene, i sykehusene og i overgangen mellom disse to. Dette både gjennom gode historier, forskningsgjennomgang og praktiske øvelser. 

  Etter denne sesjonen vil du:  

  • Du vil få historier om flyt og forbedrede overganger prehospitalt, i hjemmetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatrien. 
  • Du vil få innsikt i forskningsgrunnlaget for pasientforløpsarbeid – hva virker? 
  • Du vil få praktisk øvelse og trening i pasientforløpsarbeid. Hvordan utarbeider vi et flytskjema – og hva gjør vi så? 
    

  Innledere: 

  • Mads Gilbert, klinikkoverlege, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 
  • Aslak Hovda Lien, kommuneoverlege, Senjalegen  
  • Hege Andersen, leder, Kontinuerlig forbedring, UNN og førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet
  • Annie Skoglund, leder, Seksjon for hjemmetjenester, Tromsø kommune  
  • Tor Åge Vorren, Art director, Røst kommunikasjon  
  • Lene Danielsen, seksjonsleder, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, UNN
    

  Denne sesjonen arrangeres av avdeling for kontinuerlig forbedring ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 13:30 16:30
  P3 - Kommunikasjon med pasienter og pårørende når skaden har skjedd

  Rom: The Big Apple

  Når alvorlige hendelser som feilmedisinering eller uventede dødsfall skjer, er god kommunikasjon med pasienter, brukere, pårørende og ansatte helt sentralt. Jo bedre de håndteres, jo kortere er veien mot forsoning og mestring.  

  Saker som ender i klager, rettssystemet eller media har ofte det fellestrekk at ledelsen og de ansatte manglet verktøy da skaden inntraff. Målet med denne sesjonen er å gi økt bevissthet om, og konkrete verktøy for god kommunikasjon i slike situasjoner. 

  Etter denne sesjonen vil du:  

  • Få innsikt i behovet for kommunikasjon og åpenhet ved uønskede hendelser  
  • Få konkrete og nyttige tips og verktøy som kan forbedre kommunikasjonen din etter uønskede hendelser 
    

  Innledere: 

  • Bård Fossli Jensen, spesialist i barnesykdommer med doktorgrad i pasientkommunikasjon, Somsagt AS 
    

  Målgruppe: Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten som har regelmessig kontakt med pasienter, brukere og pårørende. 

 • 13:30 16:30
  P4 - Pasientsikkerhet og simulering – hånd i hånd

  Rom: The Qube - Q3

  Simulering er en effektfull metode for å styrke pasientsikkerhetsarbeidet i all klinisk praksis, både i og utenfor sykehus. I sesjonen vil du bli oppdatert på den siste forskningen på feltet. Du vil få råd om hvordan forankre og organisere simulering som en del av din organisasjon samt få  konkrete tips til hvordan få bedre kvalitet på simuleringene.
  I god simuleringsånd blir sesjonen interaktiv og praktisk rettet. 

  I denne sesjonen får du høre om:  

  • Effekter av simulering i helsetjenesten – hva sier forskingen? Hege Ersdal, anestesilege og forskningsleder Stavanger Universitetssykehus. 1. amanuensis II, Universitetet i Stavanger, forsker og fasilitator, SAFER
  • Simulering i hele kjeden – en introduksjon til ulike typer simulering i primær- og spesialisthelsetjenesten. Stig Frydenlund, spesialrådgiver og anestesisykepleier ved Sykehuset Telemark. Geir Jøran Sara, ambulansefagarbeider, BEST -instruktør, Finnmarkssykehuset 
  • Fasilitatorrollen – Hva kreves for å bli god? Hvordan vedlikeholde kompetansen? Henrik Eikås, overlege ved Ahus. SimAhus
   Anne Kristin Hæg, overlege ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus. SimOslo
  • In-situ-simulering med tidligere pasienter som del av kontinuerlig forbedringsarbeid.  Martin Kurz, seksjonsoverlege ved Stavanger universitetsjukehus og professor ved Universitetet i Bergen
  • Som man roper i skogen får man svar – Hvordan stille de riktige spørsmålene under debrief? SimOslo 
  • Markørrollen. Thor Egil Holtskog, spesialrådgiver, SimOslo 
  • Standardisering, simulering, strukturert trening og «squeezing the juice» Hvordan implementere ferdighetstrening i fullskalasimulering? Benedicte Skjold-Ødegaard, overlege kirurgisk avdeling, Haugesund sjukehus  
  • Hva kreves av gode team og hvordan sikre godt teamarbeid? Tina Gaarder, professor og avdelingsleder, avdeling for traumatologi, Oslo universitetssykehus
  • Hvordan organisere og forankre simulering som del av din organisasjon? Elsa Søyland,  daglig leder SAFER. Geir Jøran Sara, ambulansefagarbeider, BEST -instruktør, Finnmarkssykehuset
    

  Sesjonen består av både foredrag og stasjoner som deltakerne velger mellom.

  Etter denne sesjonen vil du:

  • Være oppdatert på siste nytt innen forskningen på effekter av simulering. 
  • Vite hvordan organisere og forankre simulering som en del av din organisasjon. 
  • Ha konkrete tips til hvordan gjennomføre og øke kvaliteten på en simulering.

   

  Målgruppe:

  Sesjonen er relevant for alle; både de som jobber i og utenfor sykehus, innen somatikk og psykisk helsevern, nybegynnere som erfarne «simmere».

   

   

 • 13:30 16:30
  P5 - Pasient- og brukersikkerhet i hjemmebaserte tjenester

  Rom: The Qube - Q4

  Leter du etter en parallellsesjon for deg som jobber i hjemmebaserte tjenester? Eller lurer du på hva som foregår av brukersikkerhetsarbeid i disse tjenestene? Da er dette sesjonen for deg! 

  Her vil du få innblikk i pasient- og brukersikkerhetsarbeidet som gjøres i noen kommuner, og inspirasjon til å sette i gang arbeid i egen kommune. Det blir rom for spørsmål til innlederne.

  Etter denne sesjonen vil du:  

  • Ha blitt inspirert til å bidra til systematisk pasientsikkerhetsarbeid i egen kommune 
  • Ha fått ideer til hvordan noen gode pasientsikkerhetstiltak kan implementeres i hjemmebaserte tjenester. 
    

  Innledere: 

  Erfaringer fra primærhelseteam:

  • Aleksander Sandnes, fastlege Sørlandsparken legesenter, Kristiansand
  • Trine Sandnes, sykepleier, Kristiansand kommune
  • Tine Nilsen, hjelpepleier, Kristiansand kommune
  • Anne Siri Drange, vernepleier, Kristiansand kommune
    

  Erfaringer med virtuell avdeling:

  • Gunnvor Astrid Folde, spesialsykepleier, Smøla kommune
  • Kari Lie, fysioterapeut, Smøla kommune
    

  SAFE - Tidlig oppdagelse av subakutt og akutt funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre:

  • Edith Roth Gjevjon, sykepleier, Ph.d. og instituttleder ved Lovisenberg diakonale høgskole  
  • Øydis Lindberg, sykepleier, Master i avansert klinisk allmennsykepleie, Bydel Grünerløkka, Oslo kommune
 • 13:30 14:45
  P6 - Hva kan vi lære av uønskede hendelser? 

  Rom: Terminal 1-2

  Helsedirektoratet gjennomfører årlig flere kurs i hendelsesanalyse for helseforetak og kommunehelsetjenester. Vi har utfordret tidligere kursdeltakere til å presentere hva de har lært og hvilke praktiske erfaringer de har gjort seg. Innleggene har følgende titler:

  • Hvorfor faller pasienter ut av vinduene på sykehus (men ikke på hotell)? Ved Hege Signete Fredheim-Kildal og Haakon Lindekleiv, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Syv pasienter feiloperert på samme måte. Er «hendelsesanalyse» til hjelp da? Ved Olav Terje Lødemel, Voss sjukehus
  • Tverrgående hendelsesanalyse etter dødsfall hos rus og psykiatripasient. Ved Randi-Luise Møgster, Helse Bergen

   

  Velkommen til et erfaringsseminar der målet er å formidle metodekunnskap ved praktiske og reelle eksempler. Vi vil fokusere særlig på temaet «læring på tvers». 

  Etter denne sesjonen vil du:  

  • Ha fått konkrete tips om når hendelsesanalyse er et godt verktøy
  • Ha fått konkrete tips til gjennomføring av egne hendelsesanalyser  
    

  Innledere: 

  • Per Otto Svendsby, Haukeland universitetssjukehus
  • Kari Christensen, Haukeland universitetssjukehus  
  • Hege Signete Fredheim-Kildal, rådgiver, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Haakon Lindekleiv, fagsjef, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Olav Terje Lødemel, direktør, Voss sjukehus 
  • Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør, Helse Bergen
 • 13:30 14:45
  P8 - Hvilke data finnes på pasientskader, og hvordan bruke dem?

  Rom: Terminal 3-5

  Vi har en god del data om kvalitet og pasientsikkerhet, men utfordringen er å bruke dette til å forbedre tjenestene. 

  Hvilke data om pasientsikkerhet har vi på nasjonalt nivå - og hvordan brukes de? Bruker vi egentlig de dataene vi har om pasientsikkerhet på en effektiv måte i kvalitetsforbedringsarbeidet vårt? 

  Ved å delta på denne sesjonen får du innsikt i hva som er tilgjengelig av data om kvalitet og pasientsikkerhet på et nasjonalt nivå, slik at du kan vurdere hva som kan være nyttig for eget kvalitetsforbedringsarbeid.  

  Etter denne sesjonen vil du:   

  • Bli kjent med datakilder som er tilgjengelig for virksomheten din  
  • Få innsikt i sammenhengen mellom ulike type informasjonskilder  

   

  Innledere:

  • Eva Stensland, Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
  • Ida Bukholm, fagsjef for pasientsikkerhet, Norsk Pasientskadeerstatning 
  • Hanne-Merete Eriksen, konstituert avdelingsdirektør, avdeling resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
  • Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef, Nordlandssykehuset
    

  Ordstyrer: 

  Hanne Narbuvold, prosjektleder, avd. pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, Helsedirektoratet.

   

  Målgruppe: Ledere, kvalitetssjefer, kvalitetsrådgivere, fagutviklere, analysepersonell og helsepersonell for øvrig. 

 • 13:30 14:45
  P10 - Lytt til brukerne – endre praksis

  Rom: Multiarena 2

  Vil du være med på å skape pasientens helsetjeneste? Lurer du i tillegg på hvordan du enkelt kan hente inn erfaringer, ønsker og behov fra brukeren, pasienter og pårørende? Er du også litt usikker på hvordan du med bakgrunn i brukerundersøkelser kan skape konkrete kvalitetsforbedringer? Da er denne sesjonen noe for deg.  

  Vi gir deg eksempler på hvordan tjenestesteder får fram brukernes, pasientenes og pårørendes stemmer på en strukturert måte. Vi vil også presentere ulike verktøy for brukermedvirkning og -involvering.   
   

  Etter sesjonen vil du:   

  • Ha kjennskap til en rekke ulike metoder og verktøy som er lette å ta i bruk  
  • Lære av hvordan andre rutinemessig henter inn bruker, pasienter og pårørendes erfaringer og ønsker og omsetter innspillene i praksis    

   

  Innledere: 

  • Arnfinn Gisleberg, institusjonssjef ved Sykehjemmene i Lørenskog
  • Birgit Valla, psykologspesialist, underviser og skribent 
  • Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning for Helsedirektoratet og tidligere brukermedvirker for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).
  • Thomas J. Riiser, seksjonsleder ved Kvalitetsseksjonen, Stab pasientsikkerhet og samhandling, Oslo universitetssykehus HF

   

 • 13:30 14:45
  P12 - Utdannet til pasientsikkerhet og forbedring?  Pasientsikkerhet - et teamansvar!

  Rom: The Qube - Q5

  TeamSTEPPS® – en «Human Factors» tilnærming til pasientsikkerheten .

  En avgjørende faktor for å lykkes med å øke pasientsikkerheten og forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen er at helsepersonell har kompetanse i teamarbeid og at det er en god teamstruktur både internt og mellom avdelinger.

  TeamSTEPPS som står for “Team strategier og verktøy for bedre teamarbeid og pasientsikkerhet” er et program som er utarbeidet slik at det passer for alle typer team og i alle typer settinger innen helsetjenesten.  

  Etter sesjonen vil du ha kjennskap til:     

  • TeamSTEPPS-programmet og hvordan det integrerer pasientsikkerhet og kvalitet med interprofesjonelt teamarbeid. 
    
  • TeamSTEPPS 5 nøkkelområder; Team struktur og de 4 teamarbeidsferdighetene; Team ledelse, Situasjonsovervåking, Gjensidig støtte og Kommunikasjon, og eksempler på TeamSTEPPS verktøy: ISBAR, IPASS, Kryssovervåking, «2-ganger bekymringsregelen».
    
  • TeamSTEPPS i sykepleierutdanning  
    
  • Erfaringer fra implementering i en kirurgisk avdeling  
    

  Les gjerne denne artikkelen for forberedelser. 

  Innledere: 

  Olav Røise Forskningsleder og professor, Ortopedisk klinikk, OUS og Leder i Legeforeningen for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

  Randi Ballangrud, Førsteamanuensis, intensivsykepleier, NTNU i Gjøvik  

  Tore Karlsen, PhD-stipendiat, universitetslektor, intensivsykepleier,  NTNU i Gjøvik  

  Oddveig Reiersdal Aaberg, Universitetslektor, intensivsykepleier, UIA, NTNU, UIS  

  Mari Einemo Grimsrud, Avdelingssjef kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet Lillehammer 

  Thomas Moger, Seksjonsoverlege gastrokirurgi, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

  Linda Bergestuen, Fagsykepleier kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

   

  Målgruppe:

  Alle typer helsepersonell fra alle typer helsevirksomheter,  ledere,  helsepersonell med ansvar for fag og forskning, merkantilt personell,  ansatte i universitet og høyskole, studenter.  

 • 13:30 16:30
  P14 - Studiebesøk 1: LHL-sykehuset Gardermoen

  Hvordan jobber i et sykehus som drives av pasientene selv?

  LHL-sykehuset Gardermoen eies og driftes av pasientorganisasjonen LHL, som har 30 års erfaring innen sykehusdrift og rehabilitering. Deres mål er at alle pasienter skal være tilfredse og føle seg godt ivaretatt.

  Temaer til diskusjon:

  • Systematisk pasientsikkerhetsarbeid og kvalitetsforbedring
  • Flyt og overganger 
  • Kommunikasjon og brukermedvirkning
 • 13:30 16:30
  P15 - Studiebesøk 2: Clarion Hotel

  I år lanserer vi for første gang studiebesøk på konferansen. Vi vil dra ut og besøke virksomheter både i og utenfor helse- og omsorgstjenesten, som vi kan lære av. 

  Bli med på baksiden av hotelldriften med studiebesøk hos Clarion Hotel. Hvordan jobber de med kvalitet? Med kundenes tilbakemeldinger? Med effektiv logistikk? Bli med og finn ut hva vi i helsesektoren kan lære av hotellbransjen. 

  De som skal ta oss med på studiebesøket er Jannica Landmark-Rosén, hotelldirektør, Therese Bernstrøm-Næs, hotellsjef, Jonas Johansson, driftssjef . Alle fra Clarion Hotel.

  De vil presentere tre spennende og lærerike tema:

  • Kundeopplevelse; hvordan lese kunder og utvikle team og medarbeidere for å gi den beste servicen
  • Bedriftskultur; forventninger mellom ledelse, medarbeidere og gjester
  • Lederskap; kultur for å gi feedback, loveboosts og tydelig lederskap.
 • 15:15 16:30
  P7 - Multidose – muligheter, forventninger og begrensninger

  Rom: Terminal 1-2

  Feil bruk av legemidler fører til mange unødige lidelser hvert år. Riktig legemiddelbruk avhenger av at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling.  

  Multidose er et system som skal forbedre kvaliteten i legemiddelhåndteringen for pasienter som bruker flere legemidler, og som har stabil medisinering. 

  Hvordan kan multidose bidra til en trygg legemiddelbehandling? Hva er situasjonen i dag, og hva må til for at forventingene skal bli innfridd? Denne sesjonen vil belyse utfordringer, planlagte forbedringer og anbefalinger med utgangspunkt i dagens system for multidose. 

  Etter denne sesjonen vil du:  

  • Ha fått oversikt over nasjonale faglige råd for multidose, planlagte endringer av systemet og forbedringsbehov. 
  • Ha fått kjennskap til hvordan multidose fungerer for helsetjenesten, apotekene og for brukeren, og i samhandlingen mellom disse.
    

  Innledere:

  • Bente Thorsen, samhandlingsoverlege, stab, fag, pasientsikkerhet og samhandling, Oslo universitetssykehus  
  • Kristine Holbø, forsker, SINTEF Helse  
  • Anette Vik Jøsendal, stipendiat, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Kristin Klem, seniorrådgiver, avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet.
 • 15:15 16:30
  P9 - Fra data til forbedring

  Rom: Terminal 3-5

  Hvordan bruker vi data til å oppnå forbedring i praksis? I denne sesjonen tar vi opp tråden fra sesjon P8 om hvilke data som finnes, og beveger oss over til praktiske eksempler på hvordan både data fra nasjonale kilder og lokale informasjonssystemer brukes til å oppnå bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

  Ved å delta på denne sesjonen vil du få tips og inspirasjon til hvordan du kan planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere forbedringstiltak i virksomheten din ved bruk av data.

  Etter denne sesjonen vil du: 

  • Få innsikt i sammenhengen mellom ulike type informasjonskilder
  • Få tips til hvordan du kan bruke tilgjengelig informasjon til forbedringsarbeid
    

  Innledere: 

  • Petter Lave Thornam, fagdirektør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Mette Odden Grimeland, seniorrådgiver, avdeling helseregistre i Helsedirektoratet
  • Pia Kauslund Tangstad, seksjonsleder, Heidi Amundsen, fagsykepleier, Trine Rognstad, fagsykepleier. Alle fra ortopedisk klinikk ved Akershus universitetssykehus.
    

  Ordstyrer:

  Gro Sævil Haldorsen, prosessleder, Helse Sør-Øst.

   

 • 15:15 16:30
  P11 - Vi har ingen å miste - sammen om forebygging av selvmord

  Rom: Multiarena 2

  Mange som tar sitt eget liv har vært under behandling eller i kontakt med spesialisthelsetjenesten og/eller primærhelsetjenesten i tiden før de tok sitt eget liv. Potensialet for forebygging av selvmord er stort.  

  Personer som blir innlagt etter selvmordsforsøk har en forhøyet risiko for nye selvmordsforsøk, særlig det første året, og spesielt den første tiden etter utskrivelsen. Derfor må helse- og omsorgspersonell blant annet avklare selvmordsrisiko og hvilke forhold som lå til grunn for selvmordsforsøket, og kartlegge behov for videre behandling.  

  Innledere: 

  Terese Grøm er generalsekretær i LEVE og holder appell med tittelen "Pårørende, etterlatte og brukerperspektiv – viktigheten av samarbeid i forebyggingsarbeidet for å få til et helhetlig tjenestetilbud".

  Astrid Berge Norheim er sykepleier og spesialrådgiver for selvmordsforebygging ved Diakonhjemmet sykehus, og ansatt i Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Hun har bred erfaring innen arbeid med forebygging av selvmord i somatikken/ved somatiske enheter, og hvordan det er som ansatt å møte noen i selvmordsrisiko.

  Erlend Mork er psykologspesialist/PhD. TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose. Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Han tar opp disse temaene:            

  • Hvordan samtale og følge opp en personer i selvmordsrisiko
  • Samhandling mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og pårørende på individnivå og systemnivå
  • Informasjon om kompetansetiltak og verktøy på selvmordsområdet.
    

  Etter sesjonen vil du:   

  • Ha hørt refleksjoner fra et pårørende og etterlatte-perspektiv  
  • Få vite hvordan man gjør en selvmordsrisikovurdering   
  • Vite hvordan spesialisthelsetjenesten og kommunen samarbeider under og etter utskrivelse, bruk av planer og avtaleverk, og samarbeid med pårørende

   

 • 15:15 16:30
  P13  – Prehospital pasientsikkerhet - hva er spesielt med det?

  Rom: The Qube - Q5

  Å behandle pasienter utenfor sykehuset har andre utfordringer enn på sykehuset. Denne sesjonen skal vise hvor det er et spesielt behov for forbedringsarbeid og hvor vi trenger større marginer for å håndtere variasjon i kvalitet på pasientbehandling utenfor sykehuset.  

  Det blir vist eksempler på prosjekter som bidrar til økt sikkerhet og kvalitet, blant andre fra Norsk Luftambulanse.  

  Etter denne sesjonen vil du:  

  • Ha kunnskap om hvilke trusler mot pasientsikkerheten som er spesielle for prehospital pasientbehandling  
  • Kjenne til aktiviteter som bedrer pasientsikkerheten utenfor sykehuset i dag

   

  Innledere: 

  • Stephen J.M. Sollid, sjeflege, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger 
  • Andreas Krüger, overlege, Klinikk for Akutt og Mottaksmedisin, St. Olavs Hospital og forsker NTNU 
  • Jens Fjellset, pilot, Norsk Luftambulanse AS
    

  Denne sesjonen arrangeres av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

 • 16:30
  Sesjonene slutt
 • 19:00 22:00
  Festmiddag med aperitiff fra kl. 19
Dag1