Innledere

Les mer om årets innledere her. NB! Flere innledere annonseres fortløpende.

Dag 1: I trygge hender

Se hele programmet for dag 1

Neelam Dhingra-Kumar

Head of “A Decade of Patient Safety 2020-2030”, World Health Organization (WHO)

Dr. Neelam Dhingra-Kumar har siden 2015 ledet WHOs globale innsats innen pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og risikostyring. Hun leder for tiden prosjektet "A Decade of Patient Safety 2021-2030" i Verdens helseorganisasjon (WHO). Dette er WHOs globale innsats for pasientsikkerhet, som med sine årlige milepæler vil være pådriveren for implementeringen av Global Handlingsplan for pasientsikkerhet 2021 - 2030. 

 

Guro Ranes

leder for trafikksikkerhet, Statens vegvesen

Guro Ranes er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 1989 innen veg, trafikk og samferdsel og har en Master of Management fra BI i 2003. Hun har jobbet i Statens vegvesen i 25 år og er i dag avdelingsdirektør for trafikksikkerhet på divisjon Transport og samfunn. Hovedfokuset hennes i Statens vegvesen har vært utvikle og formidle kunnskap og utarbeide strategier og tiltaksplaner for bedre trafikksikkerhet, med basis i nullvisjonen.

Guro Ranes.jpg

 

Einar Hovlid

prosjektleder, Statens helsetilsyn

Einar Hovlid er utdannet lege og er i tillegg til å jobbe i Statens helsetilsyn, førsteamanuensis ved Universitet i Bergen. Han har lang erfaring fra undervisning og forsking på kvalitetsforbedring i helsetjenesten og har de siste årene ledet Helsetilsynets arbeid med å forske på hvordan tilsyn kan bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

Einar Hovlid.jpeg

 

Trine Olsen

klinikkdirektør, Bærum sykehus

Trine Olsen har bakgrunn som siviløkonom fra Handelsakademiet i Oslo/Handelshøyskolen BI og har medisinutdanning fra Universitetet i Tromsø. Hun har fordypet seg med et doktorgradsarbeid innen gastroimmunologi, og spesialisert seg innen indremedisin og nyremedisin. De siste syv årene har Olsen jobbet som helseleder, først i ulike lederroller ved Universitetssykehuset i Nord Norge, deretter som kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord og det siste året som klinikkdirektør ved Bærum sykehus. Hun har også fullført Scottish Quality and Safety (SQS) Fellowship programme.

Trine Olsen.jpg

 

Lill Sverresdatter Larsen

leder, Norsk Sykepleierforbund

Lill Sverresdatter Larsen ble valgt til leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF) i november 2019. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Tromsø, og har en mastergrad i helsefag og en doktorgrad i helsevitenskap. Hun har nå permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, hvor hun underviser på Institutt for helse- og omsorgsfag innen emner som eldreomsorg, psykisk helse og rus og vitenskapsteori og metode.

Lill Sverresdatter Larsen.jpeg

 

Ishita Barua

lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer og ph.d.-kandidat ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Ishita Barua er lege og stipendiat ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Hun forsker på bruk av kunstig intelligens innen tarmkreftdiagnostikk og koloskopi. Hun har nylig vært gjesteforsker ved sykehuset Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) og Harvard Medical School der hun ledet et forskningsprosjekt hvor man testet ut nye kliniske kunstig intelligens-verktøy for tarmkreftscreening. Gjennom sin forskning er Barua opptatt av å finne gode måter å implementere kunstig intelligens i helsevesenet. Tidligere i år ble hun listet opp som en av 30 norske kvinner som former faget kunstig intelligens av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium).

Ishita Barua.jpeg

 

Karin Rø

seniorforsker i Legeforskningsinstituttet og overlege og rådgiver, Ressurssenter Villa Sana/Modum Bad.

Karin Rø er lege og spesialist i arbeidsmedisin. Hun har gjennom 20 år jobbet på Ressurssenter Villa Sana som er et rådgivningstilbud for helsepersonell, der hun særlig har jobbet med leger som søker hjelp. Parallelt med dette jobber Rø som seniorforsker på Legeforskningsinstituttet, hvor hun forsker på på forhold som har betydning for å kunne jobbe som lege på en måte som fremmer god kvalitet i pasientbehandling og samtidig fremmer et godt arbeidsmiljø.

Karin Rø.jpg

 

Kim Karlsen 

fagsjef, Norsk Psykologforening

Kim Karlsen er psykologspesialist og fagsjef i Norsk Psykologforening. Han har tidligere sittet mange år som leder av avdelingene for Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Diakonhjemmet sykehus, og har blant annet jobbet med innføring av nye rutiner for oppfølging etter alvorlige hendelser.

Kim Edgar Karlsen (1).jpg

 

Bente Lüdemann

fagsjef, Norsk Sykepleierforbund

Bente Lüdemann er utdannet sykepleier, med spesialutdanning i anestesisykepleie. Hun har også en mastergrad i folkehelsevitenskap. Lüdemann har lang erfaring som leder ved flere norske sykehus og pasientsikkerhet har alltid vært hennes hovedanliggende. Hun har deltatt i flere prosjekter som har omhandlet teamarbeid, da hun mener det er den viktigste enkeltfaktoren i pasientsikkerhetsarbeidet. Hun har også deltatt på Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene hvor teamarbeid som tema var sentralt i hennes prosjekt. 

Bente Ludemann.png

 

Olav Røise

leder, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, professor, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Stavanger

Olav Røise er utdannet lege og kirurg og er professor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. Han er også styreleder i Norsk pasientforening, leder av pasientsikkerhetsutvalget ved Ortopedisk klinikk ved Oslo Universitetssykehus og faglig leder av Nasjonalt traumeregister. Røise har tidligere jobbet mange år som toppleder ved Oslo universitetssykehus. Han har også ledet arbeidet med å etablere nasjonal traumeplan, vært mangeårig foreleser og debattant om pasientsikkerhet. I 1994 ble han tildelt Det nytter-prisen for et av de første logistikkprosjektene innen helse i Norge. I 2016 ble han tildelt Den norske legeforeningens lederpris.

Olav Røise.jpg

 

Michael West

Senior Fellow, The King's Fund, Professor of Work and Organisational Psychology at Lancaster University and Emeritus Professor at Aston University

Micheal West har lang og omfattende erfaring med kulturendring og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Han bidro til utviklingen av det nasjonale rammeverket for forbedring og lederutvikling i England, og jobber for tiden med prosjektet Health Education and Improvement Wales for å utvikle den nasjonale strategien for helse- og omsorgsledelse i Wales. West har tidligere ledet arbeidet med en britisk undersøkelse av legers psykiske helse og trivsel. Nylig har han ledet arbeidet med rapporten “The courage of compassion: supporting nurses and midwives to deliver high quality care” som ble publisert i 2020 og handler om trivselen til sykepleiere og jordmødre over hele Storbritannia. Han er også aktuell med en ny bok om lederskap som han kan legge til i sin liste over til sammen 200 publikasjoner.

Micheal West.jpeg

 

Dag 2: Sammen kan vi endre

Se hele programmet for dag 2

 

Bjørn Guldvog

helsedirektør, Helsedirektoratet

Bjørn Guldvog har siden 2012 vært helsedirektør og øverste leder for Helsedirektoratet. Han er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og har fullført lederutdannelse ved Administrative Reseach Institute ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Guldvog har bred medisinsk erfaring fra allmennmedisin, nevrologi, sykehjemsmedisin og som lege i spesialisthelsetjenesten. Han er leder for Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten, Pandemikomiteen og Helseberedskapsrådet. Han har også erfaring fra internasjonalt og globalt helsearbeid gjennom WHO, EU og samarbeid mellom de nordiske landene. 

Bjørn Guldvog (1).jpg

 

Hans Christian Holte

arbeids- og velferdsdirektør, NAV 

Hans Christian Holte startet som arbeids- og velferdsdirektør i 2020. Han har en mastergrad (cand.polit) i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Holte har lang erfaring som leder av organisasjoner i den offentlige forvaltningen. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet, ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet og direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT. Holte har også vært skattedirektør og styreleder for OECDs Forum for Tax Administration, som består av skattedirektører i 50 land.

Hans Christian Holte (1).JPG

 

Cecilie Haraldseid-Driftland 

Postdoktor, SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjeneste

Cecilie Haraldseid-Driftland er utdannet sykepleier og har en mastergrad i helsevitenskap med fokus på brukermedvirkning og en doktorgrad innen pedagogikk og utvikling av teknologiske læringsverktøy for sykepleierstudenter. Hun har tilhørt pasientsikkerhetsmiljøet ved SHARE i over ti år. De siste årene har Cecilie hatt spesielt fokus på resiliens i helsetjenesten og hvordan og hvorfor helsetjenestene våre er så tilpasningsdyktige som de er og får til så mye, på tross av alle endringene og utfordringene de støter på. 

Cecilie Haraldseid Driftland (1).jpg

 

Marianne Nordhov

overlege, barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge

Marianne er utdannet barnelege fra Universitetet i Tromsø med nyfødtmedisin, akutt pediatri og klinisk rettsmedisin som hovedfagområder. Siden i høst har hun jobbet som konstituert klinikksjef i barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Før dette har Marianne jobbet mer enn 20 år som overlege i nyfødtmedisin. Hun har fullført den skotske forbedringsutdanningen i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, vært leder av Norsk Barnelegeforening samt fullført topplederprogrammet for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Marianne har et sterkt engasjement for pasientsikkerheten og har blant annet vært med på å etablere simulering og ferdighetstrening i det barnemedisinske miljøet.

Marianne Nordhov (2).jpg

 

Tine Dahl, enhetsleder, 

Teksleåsen avlastningsbolig for barn i Sandefjord kommune

Tine Dahl er utdannet vernepleier ved Diakonhjemmet Høgskole, avdeling Sandnes. De siste ti årene har hun jobbet som vernepleier i ulike roller for Sandefjord kommune, hvorav de siste to årene som leder på Teksleåsen avlastningsbolig for barn. Tine har et brennende engasjement for å gi barn og deres familier gode og individuelt tilrettelagte tjenester, og hun elsker å jobbe på Teksleåsen. Sammen med Tine kommer Nina El-Sayed, mamma til Sara, til Pasientsikkerhetskonferansen. I tillegg til å være mamma er El-Sayed og hennes mann aktive i ulike grupper som arbeider for at barn og unge skal få et godt tjenestetilbud, blant annet, Foreningen for barnepalliasjon.

Tine Dahl (1).jpg

 

Hege Andersen

leder, avdeling for kontinuerlig forbedring og førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Hege har en doktorgrad i statsvitenskap om temaet suksesskriterier for varig forbedring, som hun fullførte i 2015. Hun har arbeidet med kontinuerlig forbedring ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i mer enn ti år. Hege er opptatt av kontekst, kultur og betydningen av lokal oversettelse.

Hege Andersen (1).jpg

 

Anita Schumacher

administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge

Anita Schumacher er utdannet lege, med spesialisering i indremedisin og infeksjonsmedisin. Hun fullførte sin medisinske doktorgrad i 2002. Siden 2004 har Schumacher har hatt ulike lederroller i spesialisthelsetjenesten, blant annet ved Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus og i Helse Sør-Øst. Som klinikksjef og senere fagdirektør har hun hatt en sentral, overordnet rolle gjennom flere år med implementering av de ulike innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen og senere pasientsikkerhetsprogrammet.

Anita Schumacher (1).jpg

 

Print